Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor de ALROBO-website (van Wesley Boënne)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met ALROBO worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met ALROBO zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar ALROBO. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van ALROBO.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief en exclusief recupel, levering en installatie, tenzij duidelijk anders vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

3. Bestellingen
Om een product aan te kopen, dient u op de”toevoegen aan winkelwagen” en “naar de kassa” knop te klikken. Vervolgens krijgt u een venster met uw winkelwagen te zien en na het klikken op “volgende stap” dient u uw aflever- en facturatieadres in te vullen en nogmaals te klikken op “volgende stap” waarna u de betalingsmethode dient in te vullen. Nadat u op “bestellen met betalingsverpichting” geklikt heeft, ontvangen wij de bestelling in onze mailbox. Wij sturen u een bevestigingsmail en de betalingsinstructies en eventuele bijkomende verzendingskosten. Aan de hand daarvan kunt u de betaling uitvoeren. U dient daarbij duidelijk uw naam en nummer van de bestelbon te vermelden.

4. Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 7 werkdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5. Artikelen retourneren en ruilen
We streven ernaar dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij ALROBO. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de goederen in originele verpakking en betreffende factuur binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of we betalen de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon. Verzendingskosten worden niet vergoed.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve een duidelijke beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel (de artikelen) in zijn originele verpakking en betreffende factuur naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. De klant kan voor het terugsturen een maximale verzendkost tot 20 Euro krijgen (raming volgens geldende tarieven).

6. Garantie
Op alle aangeboden producten geldt de garantie van de fabrikant tegen gebreken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie duurt 24 maanden voor 2014 modellen en 2017 Robomow u modellen, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur. Voor de batterijen is een garantie van 12 maanden van toepassing. Voor Robomow premium modellen van 2015 en 2016 en Robomow Pro modellen 2017 is een garantie van 36 maanden van toepassing na registratie van grasrobot bij de fabrikant, waarbij alleen werkuren en onderdelen zijn gedekt. Gebreken die door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie.

Om een waarborgclaim in te dienen, dient u het artikel samen met een kopie van de originele factuur terug te brengen naar:

ALROBO
T.a.v. Wesley Boënne
Hessie 70
B-2400 Mol
BELGIË

Duid op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Alle artikelen moeten schoon en droog worden geretourneerd, zoniet kunnen ze zonder meer naar u worden teruggestuurd.

7. Producten
Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

8. Reglementering inzake afstandsverkoop
Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op alrobo@telenet.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 7 dagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd, tenzij wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, in welk geval we de kosten terugbetalen bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht.

9. Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

10. Inhoud
Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

11. Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van ALROBO tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

13. Klachten
Alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar alrobo@telenet.be of per brief naar Alrobo, Hessie 70, 2400 Mol. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

14. Contactgegevens
ALROBO

T.a.v. Wesley Boënne
Hessie 70
B-2400 Mol
BELGIË
alrobo@telenet.be
+32 499 55 07 81
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0544.440.610 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Turnhout en met btw-nummer BE0544.440.610.

Rekeningnummer KBC: IBAN BE19 7310 3691 2212 - BIC KREDBEBB

15. Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van ALROBO zijn eigendom of staan onder licentie van ALROBO of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.